Участие на Българската Туристическа Камара в международни и национални проекти


 
far

Програма ФАР – „Развитие на българския екотуризъм“

 

 1. Проект „Стобски пирамиди“. Програма ФАР – „Развитие на културния туризъм в България“.
 2. Проект „Развитие на туризма в селищата с уникални културни забележителности“.
 3. Проект „Световният път на Българското кисело мляко и Бусенската керамика“. Програма ФАР – „Развитие на гражданското общество в България“.
 4. Проект „Информация и превенция на потребителите“ (сектор „туристически услуги“). Програма за международно сътрудничество „QTEL.NET – Осигуряване на съответствие между предлагането и търсенето“
 5. Проект „Мрежа за секторен подход към квалификационните изисквания в туризма на Европейско равнище“. Програма „Активни услуги на пазара на труда“
 6. Проект „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в Община Долна баня“. Оперативна програма „Административен капацитет“
 7. Проект „Укрепване и повишаване административния капацитет на структурите на Българската туристическа камара“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 8. Проект „Към атрактивен туризъм и в България“ (обучение на аниматори в туризма“).
 9. Проект „Обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети в малкия туристически бизнес“ (професии: хотелиер, администратор, готвач, сервитьор-барман, камериер).
 10. Проект „Професионално обучение по актуални и перспективни професии в туризма“ (професии: мениджър, маркетингов специалист, администратор).
 11. Проект „Професионално обучение на безработни лица за придобиване на квалификация по професията хотелиер, специалност: семейно хотелиерство“.
 12. Проект „Професионално обучение за придобиване на квалификация по фирмен мениджмънт в конгресния и деловия туризъм“.
 13. Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.
 14. Проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ – в процес на изпълнение. Оперативна програма „Регионално развитие“ – трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
 15. Проект „Да споделим бъдещето си чрез развитие на устойчив туризъм“. Оперативна програма „Регионално развитие“ – трансгранично сътрудничество България – Гърция.
 16. Проект „Създаване на мрежи за алтернативни видове туризъм“. Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 17. Проект „Студентски практики“ (реализирани практики на 18 студенти на позициите: офис мениджър, организатор проекти и програми и специалист връзки с обществеността). Европейска програма „Младежта в действие“.
 18. Проект „Доброволческа служба в сферата на туризма (хотели, ресторанти, туристически агенции, НПО)“.
 19. Проект „Доброволческа служба в туристическата анимация“.
 20. Проект „Доброволческа служба в спортната анимация“.
 21. Проект „Участие на доброволците в туристическа информационна дейност в гр. София (информационни услуги в хотели, бюра и центрове, провеждане на обиколни турове)“. Програма за Балканско-Средиземноморско сътрудничество.
 22. Проект „Повишаване на конкурентоспособността и производителността на биологичните производители чрез въвеждането на нови продукти и достигане до нови пазари на агро-био-туризма /AGROBIONET/“. Дунавска транснационална програма.
 23. Проект EDU-LAB „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ – в процес на изпълнение.

 

Анотации на най-крупните проекти от различните направления

 
far

Проект „Обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети в малкия туристически бизнес“.

 
Необходимостта от разработване на проекта се определя от „желаната съществена промяна“, а именно бързо и мащабно повишаване нивото на професионална квалификация и на ключовите компетенции на заетите в масовите професии на малкия туристически бизнес. Основен субект на проектната концепция е Българската туристическа камара, като секторна работодателска организация, стратегически ангажирана с развитието и просперитета на туристическите фирми.
Предназначението на проекта е разработване и апробиране в практиката на модел за реализиране на желаната „съществена промяна”. Основната му цел е повишаване на производителността и адаптивността на заетите и конкурентноспособността на малкия туристически бизнес в България. Тази цел определя и целевите групи на проекта: заетите в масовите туристически професии и работодателите в малкия туристически безнес.
Обхват на проекта са дейностите, насочени към обучения (теоретични и практически) и квалификационни услуги на заетите в малкия туристически бизнес, използвайки възможностите на работните им места и съобразявайки се със съответната нормативна уредба. Като преки бенефициенти са обхванати значим брой от 228 заети лица в 26 малки туристически фирми в Община София, като масовите професии са: хотелиер, администратор, готвач, сервитьор-барман и камериер.
Разработеният и успешно апробиран в практиката модел за професионално обучение използва модулния принцип и провеждането на производствена практика на работното място, което позволява съкращававане на хорариума (времето) за обучение 2-3 пъти в зависимост от професията при строго спазване на критериите за качество.
Чрез изпълнените дейности по устойчивост на резултатите и осигурените възможности за неговото мултиплициране, разработеният модел се прилага в професионалното обучение в туризма.

 
far

Проект „Укрепване и повишаване административния капацитет на структурите на Българската туристическа камара“.

 
Наименованието на проекта достатъчно ясно изразява неговото предназначение. Изпълнените основни дейности са:

 • Изготвяне на сравнителен анализ на добрите практики на структурите на гражданското общество, работещи в областта на развитието на туризма.
 • Провеждане на цикъл от семинари, насочени към повишаване на практическите знания и умения на местните неправителствени организации в 4 от плановите райони в страната.
 • Провеждане на дискусионни форуми за обмяна на добри практики между структурите на гражданското общество, работещи в областта на развитието на туризма и държавната администрация и медиите на местно ниво в 4-те планови района.
 • Разработване и издаване на информационен справочник: „Добри практики на НПО работещи в областта на развитието на туризма в България”, както и на електронно списание „Ролята на НПО в развитието на туризма”.

Постигнатите резултати на първия етап на проекта са свързани с подготовката на сравнителни анализи на добрите практики на структурите на гражданското общество, работещи в областта на развитието на туризма и на добри практики в осъществяването на ефективен диалог с държавната администрация в областта на туризма.
Разработен е наръчник на нормативните актове, касаещи дейността на структурите на БТК и членовете на камарата. Тези материали са използвани за ефективно изпълнение на последващите дейности по проекта.
Проведен е цикъл от семинари, насочени към повишаване на практическите знания и умения на местни неправителствени организации в плановите райони: Северозападен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.
Проведени са дискусионни форуми за обмяна на добри практики между структурите на гражданското общество, работещи в областта на развитието на туризма и държавната администрация и медиите на местно ниво в 4-те планови района.
Разработен и издаден е информационен справочник: „Добри практики на НПО работещи в областта на развитието на туризма в България”. Разработено е също електронно списание „Ролята на НПО в развитието на туризма“.

 
far

Проект „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в Община Долна баня“.

 
Целево са разработени обучителни комплекти, наръчници и практически ръководства, на базата на които е проведено е обучение на специално подбрана целева група от безработни по основните модули на предприемачеството в малкия туристически бизнес, а именно:

 • Мотивация и адаптация на бенефициентите.
 • Избор на пазарно осъществима бизнес идея и разработка на индивидуални планове за обучение и консултации.
 • Базисно семинарно обучение по бизнес-предприемачество.
 • Професионално ориентиране на бенефициентите в сферата на туристическия бизнес.
 • Разработване на бизнес планове за стартиране на малък туристически бизнес.
 • Избор на правно-организационна форма и регистрация на новосъздадена фирма.
 • Избор на източници и кандидатстване за външно финансиране на бизнеса.
 • Разработване на маркетинг-комуникационна програма и промоционален инструментариум.

След обучението са извършени: оценка на придобитите знания и умения, обратна връзка и сертифициране на успешно завършилите.

Постигнати резултати:

 • 32 успешно завършили обучени лица, в т.ч. на четирима от тях са оказани консултантски услуги по регистрация на фирми и подготовка на документация за банково кредитиране.
 • Образувани са 4 бр. новосъздадени малки туристически фирми в семейното хотелиерство, заведенията за хранене и развлечения и туристическата агенска дейност.

Изпълнението на проекта е класирано от финансиращата институция – Световната банка, на трето място измежду изпълнените проекти по програмата „Активни услуги на пазара на труда“ в Източна Европа.

 
far

Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

 
В периода 2010 – 2014 г.г. е изпълнен мегапроект с водеща организация Българската стопанска камара, който обхванаща 20 сектора на българската икономика и 10 региона на страната. Съществена роля в проекта има сектор „Туризъм“ с трите подсектора: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност.
Обща цел на проекта е повишаване на адаптивността и ефективността на работната сила и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.
Краткото представяне на основните резултати от изпълнението на проекта в сектор „Туризъм“ показва следното:

 • Разработен е обстоятелствен секторен анализ, насочен към идентифициране и описване на основните фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила.
 • Идентифицирани са основните бизнес процеси и подпроцеси в сектора и са определени трите групи компетенции, които се ползват в проекта.
 • За всяка компетенция се посочени инструментите за оценка и пътищата за нейното придобиване и развитие.
 • Разработени и след детайлно обсъждане са приети секторни компетентностни модели за 27 ключови длъжности. Основно място в моделите заема набора от изисквани компетенции, препоръчителното ниво на проявление и поведенческите индикатори, по които се оценява притежаването на това ниво.
 • Всички етапи на разработването и приемането на моделите са консултирани с 10-те пилотни предприятия по проекта, подбрани по големина и по вид на основната туристическа дейност.
 • Десет от моделите са верифицирани след тестването им в реалните условия на 5 от пилотните предприятия в сектора.
 • Десет от моделите са верифицирани след тестването им в реалните условия на 5 от пилотните предприятия в сектора.
 • Всички важни решения са приемани от колективен орган – Секторен консултативен съвет от 15 члена с участието на хотелиерски и ресторантьорски мениджъри, управители на туроператори, туристически експерти, преподаватели от университети и професионални гимназии, ръководители на туристически сдружения, представители на държавни органи и синдикати.

Подробна информация за проекта и резултатите от него може да се намери в сайта на проекта: mycompetence.bg