Ще членувам в Българска туристическа камара, защото:

1. Имам сигурността, че съм част от голяма и силна браншова общност, имаща обща обединаваща цел: Устойчиво развитие на българския туризъм;
2. Има кой да защитава интересите ми и ми дава адекватна национална и международна представителност;
3. Получавам актуална и полезна информация в областта на българския и международния туризъм;
4. Имам възможности за обучения, конференции и семинари, свързани с основните предизвикателства в сектора;
5. Получавам съдействие за установяване на контакти на национално и международно ниво;
6. Мога да участвам в изпълнението на национални и международни проекти, свързани с туризма;
7. Участвам в постоянни и временни работни групи към БТК за определяне на политики и решаване на актуални проблеми;
8. Популяризирам развитието на организацията си чрез каналите на БТК – Интернет сайт, Профили в социалните мрежи и др.
9. Консултирам се с най-добрите специалисти в туристическата сфера по проблеми, които откривам в работата си;
10. Имам възможност за личен принос в развитието и укрепването на туризма в България.
 

Все още ли не сте член на Българската туристическа камара?

    За да придобиете членство в БТК е необходимо:

  • Да сте юридическо или физическо лице, свързано с туристическия бранш;
  • Да депозирате Заявление до Председателя на УС на БТК (приложен образец);
  • Да заплатите встъпителен и годишен членски внос за юридически лица от 200 лв.

 
Всички членове на БТК получават като част от членския пакет възможност за представяне в мероприятия, организирани от Камарага или в които тя участва, както и при небходимост ползване на зала за бизнес срещи в нейния офис, разположен в центъра на гр. София.
 

Годишната вноска се заплаща:

– По сметка на Българската туристическа камара
„Юробанк България“ АД
IBAN: BG17BPBI79391087781401
BIC: BPBIBGSF

 

– В офиса на камарата
гр. София, ул. „Света София“ № 8, ІV етаж.

 

Допълнителна информация за членство можете да получите на тел. +359(2)9865133 и на електронната поща: office@btch.bg