Профил

Име

д-р Десислава Алексова

Локация

София

Site

creativo.space

Профил

Д-р Десислава Иванова Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, собственик и управител на консултантска фирма в туризма – „Креативо.ком” ЕООД. Тя  е един от най-активните членове на Българска туристическа камара и Асоциация на парковете в България, член на Консултативния съвет към министъра на туризма, доброволец и активист на Коалиция „За да остане природа в България”

Професионалните интереси и научните приноси на д-р Десислава Алексова са съсредоточени в няколко области. На първо място, те са фокусирани върху устойчиво развитие на туризма, развитие на специализираните видове туризъм, планиране и управление на туризма в защитените територии, дестинационен мениджмънт и по-конкретно върху създаване и апробиране на модел за местно туристическо развитие на формиращи се дестинации, проучване на концепции и добри практики за отговорен, солидарен и доброволчески туризъм. На второ място, изследванията са насочени към спецификата на специализираните видове туризъм, като част от алтернативното туристическо предлагане и продуктовата политика на дестинациите, които допринасят за устойчиво местно туристическо развитие и подобряване качеството на туристическия продукт на дестинациите. На трето място, публикациите обхващат различни аспекти и проблеми на стратегическото планиране на дестинациите и създаването на бранд идентичност, в т.ч. изследвания насочени към маркетинг в туризма, уникално позициониране на туристическа дестинация, придружени с регионална запазена марка като доброволна сертификация за качество в туризма.

Тя притежава значителен практически професионален опит в туроператорски фирми, дирекцията на природен парк „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН и неправителствени организации в областта на екологията, образованието и туризма. Има над 15-годишен преподавателски опит в Нов български университет (2004-2012), Междунородно висше бизнес училище (от 2007 г.), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (2012-2014), Частен професионален колеж „Интербизнес“ (2011-2014), Център за професионално обучение на планински водачи (2016-2020), Лесотехнически университет (2020), сертифициран обучител по ключови компетенции на педагогически специалисти. Владее английски и испански език. 

Преподаваните дисциплини обхващат следните направления: управление на природните ресурси и културно-историческото наследство, планиране, развитие и управление на туристическа дестинация, маркетинг в туризма, туристически пазари, туристическо търсене, туристическо предлагане, туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, екскурзоводство и туристическа анимация, теория на туризма, институции и НПО в областта на алтернативния туризъм, Здравен, балнео и СПА туризъм.

Автор е на над 80 научни публикации (2 самостоятелни и 4 колективни монографии, студии, статии и доклади). Участва активно в научноизследователски проекти и проучвания, международни научни конференции и симпозиуми, дебати и обществени събития, свързани с насърчаване на гражданското общество, развитието на туризма и опазване на околната среда, инициатор и участник в редица доброволчески инициативи. В качеството си на преподавател и експерт по туризъм има участие в 5 научноизследователски проекта на МВБУ; 2 научноизследователски проекта на Българска стопанска камара; 7 проекта по трансгранично сътрудничество България-Сърбия, България-Румъния, България-Гърция и България-Турция, 7 проекта, насочени към устойчиво регионално развитие на туризма; 3 проекта по програма Erasmus+; 2 проекта за обучение на човешките ресурси; 12 проекта, насочени към проучване на туристическия потенциал на отделни общини в България, изготвяне на общински програми и стратегии за устойчиво развитие на туризма.. В периода 2012 – 2017 г. е част от организационния екип на т. нар. Международни пътуващи университети на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” в Чипровци и Западна Стара планина, чиито дейности са насочени към развитие на образователни мрежи и интердисциплинарно обучение.

Тя е изявен природозащитник и граждански активист. Има няколко номинации за активист за природата, както и номинация за Човек на годината. Участва активно в редица кампании на Коалиция „За да остане природа в България“, инициативи за създаване на нови защитени територии, организира природозащитни активности със студенти и работи активно върху изграждането на мост между туристическия и природозащитния сектор.

От 2020 г. е  собственик и управител на „Креативо.ком“ ЕООД, Божурище и има реализирани проекти за прочуване на туризма в общините Челопеч, Горна Малина, Костинброд, Радомир, Чипровци и Божурище, в рамките на които внедрява свои научноизследователски разработки: концепции за туристическо зониране по авторска таксономична схема, маркетингови и комуникационни насоки за развитие на туризма, концепция за регионална запазена марка. В периода 2020-2023 г. разработва Програмите за развитие на туризма на общините Костинброд, Чипровци и Божурище и актуализира Стратегията за устойчиво развитие на туризма на община Горна Малина. 

Придобити образователни и научни степени: ОКС „бакалавър“ по „Туризъм“, специализация „Културен туризъм” в НБУ (1998-2002 г.), ОКС „магистър“ по „Международен туризъм“ в НБУ (2002-2003 г.), специализация „Алтернативен туризъм”, ОНС „Доктор на НБУ” (2004-2006). През 2019 г. добива ОНС Доктор по икономика, научно направление 3.9 „Туризъм” към МВБУ, с успешно защитена дисертация на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“ (2019), която развива в самостоятелна монография, представяща работещ модел за местно туристическо развитие, по проект на МВБУ към  Фонд „Научни изследвания“.

Монографията е достъпна на: https://ibsedu.bg/media/Projects/Monografia_Botevgrad_D_Alexova.pdf

Профил в Research gatehttps://www.researchgate.net/profile/Dessislava_Alexova

Профил в Linked Inhttps://www.linkedin.com/in/dessislava-alexova-449466215/

Профил в регистъра на НАЦИДhttps://ras.nacid.bg/dissertation-preview/48857

Фирмен сайт: https://creativo.space/

Придобити професионални квалификации: завършен курс за “Екскурзоводи и планински водачи”, Асоциация “Планини и хора”/ Асоциация БААТ (2002); курс по презентационни умения „По стъпките на Дракона”, Ramm Soft (2014); „Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО (Quantum GIS)”, Българска фондация биоразнообразие (2014);  и практико-приложни обучения: семинар «Модерните принципи на мениджмънта”» (2005), Multiliteral Youth ExchangeEnvironment and Life”, Trabzon, Turkey (2005), Training course Development of Cooperation on Environmental Issues Through the Youth Programme in Elatia, Greece (2005), InterCultural Training CourseCultural Diversitya Common Wealth”, Tirana (2006), Travel Mind (2012, 2013), обучителен семинар „София – град на културен туризъм” (2012), обучение „Управление на защитените територии” (2014, 2015), обучение “Зелено застъпничество“ (2015), EBSCO (2016), Международни пътуващи университети „Място за бъдеще”, гр. Чипровци (2013-2017),  management seminar “Tourist Attractions, Events and MICE” (2018), International Staff Training Week “Digital Skills”, Leiria, Portugal (2018), International Staff Training Week ¨Intercultural communication and internationalization of curricula¨, Alba Iulia, Romania (2019); Building Digital Branding, SoftUni (2020); Marketing Basics, SoftUni (2022).