Профил

Име

д-р Десислава Алексова

Локация

София

Site

ibsedu.bg

Профил

Десислава Алексова е един от най-активните индивидуални членове на Българска туристическа камара, главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, член на обществения съвет към Министерство на туризма. Тя притежава значителен професионален опит във водещи туроператорски фирми, дирекцията на природен парк „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН и неправителствени организации в областта на екологията, образованието и туризма.

Има 15-годишен преподавателски опит в Нов български университет (2004-2012), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (2012-2014), Частен професионален колеж „Интербизнес“ (2011-2014), Център за професионално обучение на планински водачи (от 2016), сертифициран обучител по ключови компетенции на педагогически специалисти. Владее английски и испански език.

Професионалните ѝ интереси са в насочени направления: туризъм, устойчиво развитие, защитени територии, рекреационна и консервационна екология.

Автор е на над 50 научни публикации, част от които публикувани в международни реферирани издания; участва активно в проучвания, научни конференции и симпозиуми, дебати и обществени събития свързани с насърчаване на гражданското общество, развитието на туризма и опазване на околната среда, инициатор и участник в редица доброволчески инициативи. В качеството си на експерт по туризъм е участвала в над 20 международни проекта свързани с регионално развитие на туризма; проучване на туристическия потенциал и изготвяне на стратегически и програмни документи в различни общини в България и др., както и 5 научо-изследователски проекта. Има практически опит като външен експерт и консултант в общините Ботевград и Горна Малина.

В периода 2012 – 2017 г. е част от организационния екип на т. нар. Международни пътуващи университети на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” в Чипровци и Западна Стара планина, чиито дейности са насочени към интердисциплинарно обучение.

През 2019 г. излиза от печат първата ѝ самостоятелна монография „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“, представяща резултати по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ на МВБУ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“: https://ibsedu.bg/media/Projects/Monografia_Botevgrad_D_Alexova.pdf

Монографията е предназначена както за студенти, изучаващи туризъм в различните университети, стопански и географски факултети в страната, така и за преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма. Заедно с това тя се явява полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.

Придобити образователни и научни степени:

ОКС „бакалавър“ по „Туризъм“, специализация „Културен туризъм” в НБУ (1998-2002 г.), ОКС „магистър“ по „Международен туризъм“ в НБУ (2002-2003 г.), специализация „Алтернативен туризъм”, ОНС „Доктор на НБУ” (2004-2006). През 2019 г. добива ОНС Доктор по икономика, научно направление 3.9 „Туризъм” към МВБУ, с успешно защитена дисертация на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“ (2019).
За повече информация: http://ibsedu.bg/bg/page/156-PhD

Допълнителни квалификации: 

Завършен курс за “Екскурзоводи и планински водачи”, Асоциация “Планини и хора”/ Асоциация БААТ (2002); курс по презентационни умения „По стъпките на Дракона”, Ramm Soft (2014); „Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО (Quantum GIS)”, Българска фондация биоразнообразие (2014);  и практико-приложни обучения: семинар «Модерните принципи на мениджмънта”» (2005), Multiliteral Youth Exchange “Environment and Life”, Trabzon, Turkey (2005), Training course “Development of Cooperation on Environmental Issues Through the Youth Programme in Elatia, Greece (2005), InterCultural Training Course “Cultural Diversity – a Common Wealth”, Tirana (2006), Travel Mind (2012, 2013), обучителен семинар „София – град на културен туризъм” (2012), обучение „Управление на защитените територии” (2014, 2015), обучение “Зелено застъпничество“ (2015), EBSCO (2016), Международни пътуващи университети „Място за бъдеще”, гр. Чипровци (2013-2017),  management seminar “Tourist Attractions, Events and MICE” (2018), International Staff Training Week “Digital Skills”, Leiria, Portugal (2018), International Staff Training Week ¨Intercultural communication and internationalization of curricula¨, Alba Iulia, Romania (2019).