Профил

Име

д-р Десислава Алексова

Локация

София

Site

creativo.space

Профил

Д-р Десислава Иванова Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград и управител на „Креативо.ком” ЕООД. Тя е един от най-активните членове на Българска туристическа камара и Асоциация на парковете в България, член на Консултативния съвет към министъра на туризма, доброволец и активист на Коалиция „За да остане природа в България”. Тя притежава значителен професионален опит във водещи туроператорски фирми, дирекцията на природен парк „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН и неправителствени организации в областта на екологията, образованието и туризма. Има над 15-годишен преподавателски опит в Нов български университет (2004-2012), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (2012-2014), Частен професионален колеж „Интербизнес“ (2011-2014), Център за професионално обучение на планински водачи (2016-2020), Лесотехнически универститет (2020), сертифициран обучител по ключови компетенции на педагогически специалисти. Владее английски и испански език. Професионалните ѝ интереси са в насочени направления: туризъм, устойчиво развитие, защитени територии и рекреационна екология.

Автор е на над 60 научни публикации (1 самостоятелна и 2 колективни монографии, студии, статии и доклади), част от които публикувани в международни реферирани издания. Участва активно в проучвания, международни научни конференции и симпозиуми, дебати и обществени събития свързани с насърчаване на гражданското общество, развитието на туризма и опазване на околната среда, инициатор и участник в редица доброволчески инициативи. В качеството си на експерт по туризъм е участвала в над 20 международни проекта свързани с регионално развитие на туризма; проучване на туристическия потенциал и изготвяне на стратегически и програмни документи в различни общини в България и др., както и 5 научоизследователски проекта. Има практически опит като външен експерт и консултант в общините Ботевград, Костинброд и Горна Малина. В периода 2012 – 2017 г. е част от организационния екип на т. нар. Международни пътуващи университети на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” в Чипровци и Западна Стара планина, чиито дейности са насочени към развитие на образователни мрежи и интердисциплинарно обучение.

 

Придобити образователни и научни степени: ОКС „бакалавър“ по „Туризъм“, специализация „Културен туризъм” в НБУ (1998-2002 г.), ОКС „магистър“ по „Международен туризъм“ в НБУ (2002-2003 г.), специализация „Алтернативен туризъм”, ОНС „Доктор на НБУ” (2004-2006). През 2019 г. добива ОНС Доктор по икономика, научно направление 3.9 „Туризъм” към МВБУ, с успешно защитена дисертация на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“ (2019), която развива в самостоятелна монография, представяща работещ модел за местно туристическо развитие, по проект на МВБУ към  Фонд „Научни изследвания“.

Монографията е достъпна на: https://ibsedu.bg/media/Projects/Monografia_Botevgrad_D_Alexova.pdf

Допълнителни квалификации:  завършен курс за “Екскурзоводи и планински водачи”, Асоциация “Планини и хора”/ Асоциация БААТ (2002); курс по презентационни умения „По стъпките на Дракона”, Ramm Soft (2014);Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО (Quantum GIS)”, Българска фондация биоразнообразие (2014);  и практико-приложни обучения: семинар «Модерните принципи на мениджмънта”» (2005), Multiliteral Youth ExchangeEnvironment and Life, Trabzon, Turkey (2005), Training courseDevelopment of Cooperation on Environmental Issues Through the Youth Programme in Elatia, Greece (2005), InterCultural Training CourseCultural Diversitya Common Wealth”, Tirana (2006), Travel Mind (2012, 2013), обучителен семинар „София – град на културен туризъм” (2012), обучение „Управление на защитените територии” (2014, 2015), обучение “Зелено застъпничество“ (2015), EBSCO (2016), Международни пътуващи университети „Място за бъдеще”, гр. Чипровци (2013-2017),  management seminar “Tourist Attractions, Events and MICE(2018), International Staff Training Week “Digital Skills”, Leiria, Portugal (2018), International Staff Training Week ¨Intercultural communication and internationalization of curricula¨, Alba Iulia, Romania (2019), Building Digital Branding, SoftUni (2020).

Профил в Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Dessislava_Alexova