На 4 декември 2018 г. в Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя научен семинар на тема „Образование в туризма“. Организатор бе екипът на катедрата „Туризъм“. Участие взеха гостуващи лектори по покана на екипа на катедрата, които споделиха ценен опит от областите, в които работят. Пресечна точка в техните презентации бе процесът на образованието и квалификацията, както в академичната, така и в работна бизнес среда. Целта на тазгодишната среща бе свързана с цялостната стратегия за развитие на катедра „Туризъм“, насочена към обединяване на регионалния туристически бизнес и висшето образование по туризъм. Поканени, също така, бяха собственици на ключови за града и региона бизнес организации – хотели, ресторанти, туроператорски фирми, но реално участие взеха малка част от тях. Въпреки това, залата бе пълна с активни участници, интересуващи се „живо“ от актуални проблеми, касаещи реализацията на кадрите по туризъм, активността на студентите по време на тяхното следване и свързаните с това инциативи, процесите в компаниите, насърчаващи допълнителното обучение на служителите и др.

Гостуващи лектори бяха Обрешко Нечев – Директор на ДБТ, Велико Търново; д-р Десислава Алексова – главен асистент в Международно Висше Бизнес Училище и експерт в Българска туристическа камара; Димитър Колев – управител на „Пирин голф хотел енд СПА“, Банско; Десислава Коева – Организатор туристически дейности “Шугър импекс трейдинг”. Ценен опит по отношение на възможностите за реализация на кадри в туризма сподели Илин Димитров, който представи вече работещ модел, приложим по българското черноморие и в София и включващ договорености с големи хотелиерски вериги.

В рамките на семинара д-р Десислава Алексова представи презентация на тема: „Приносът на студентите по туризъм в научно-изследователския процес”. Основните акценти в презентацията бяха насочени към възможностите за участие на студенти в научно-изследователския процес при теренни проучвания на туристическа дестницация: участие в провеждане на анкетни проучвания, изготвяне на предложения за планиране и развитие на туризма, подготовка на доклади за студентски конференции и др. Бяха представени добри практики, свързани със сътрудничество с институции на национално и местно ниво в лицето на Министерство на туризма и общините Горна Малина и Ботевград, както и съвместни дейности с туристическия бизнес: специализирани туроператорски фирми, интердисциплинарно обучение и провеждане на студентски практики в реална работна среда.

В рамките на семинара бяха излъчени и наградените от конкурса за есе „Моята реализация в туризма – очаквания и реалност“. Той бе насочен, както към студентите като представители на висшето образование, така и към ученици от гимназиите по туризъм. Интерес бе предизвикан и участие взеха студенти по туризъм от Великотърновски и Софийски университет, ученици от ПГ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново, професионална гимназия по туризъм в град Плевен, Държавна гимназия, гр. Свищов.

Катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ вече заяви желанието си да провокира актуални въпроси, касаещи туризма в дестинация Велико Търново. Това е второто по рода си събитие на катедрата, след провелата се през ноември 2017 кръгла маса, където в дискусионен формат бяха засегнати важни проблеми, свързани, както с работата на преподавателския екип, така и с реалността на туристическия бизнес в региона.