Проекти

П Р О Е К Т И с участието на Българска туристическа камара

 

Програма ФАР – "Развитие на българския екотуризъм"

1. Проект "Стобски пирамиди".

 

Програма ФАР – "Развитие на културния туризъм в България"

2. Проект "Развитие на туризма в селищата с уникални културни забележителности".

3. Проект "Световният път на Българското кисело мляко и Бусенската керамика".

 

Програма ФАР – "Развитие на гражданското общество в България"

4. Проект "Информация и превенция на потребителите" (сектор "туристически услуги").

 

Програма за международно сътрудничество "QTEL.NET - Осигуряване на съответствие между предлагането и търсенето"

5. Проект "Мрежа за секторен подход към квалификационните изисквания в туризма на Европейско равнище".

 

Програма "Активни услуги на пазара на труда"

6. Проект "Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в Община Долна баня".

 

Оперативна програма "Административен капацитет"

7. Проект "Укрепване и повишаване административния капацитет на структурите на Българската туристическа камара".

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

8. Проект "Към атрактивен туризъм и в България" (обучение на аниматори в туризма").

9. Проект "Обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети в малкия туристически бизнес" (професии: хотелиер, администратор, готвач, сервитьор-барман, камериер).

10. Проект "Професионално обучение по актуални и перспективни професии в туризма" (професии: мениджър, маркетингов специалист, администратор).

11. Проект "Професионално обучение на безработни лица за придобиване на квалификация по професията хотелиер, специалност: семейно хотелиерство".

12. Проект "Професионално обучение за придобиване на квалификация по фирмен мениджмънт в конгресния и деловия туризъм".

13. Проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"

 

Оперативна програма "Регионално развитие" - трансгранично сътрудничество България – Сърбия

14. Проект "Да споделим бъдещето си чрез развитие на устойчив туризъм".

 

Оперативна програма "Регионално развитие" - трансгранично сътрудничество България – Гърция

15. Проект "Създаване на мрежи за алтернативни видове туризъм"

 

Оперативни програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж"

16. Проект "Студентски практики" (реализирани практики на 15 студенти на позициите: офис мениджър, организатор проекти и програми и специалист връзки с обществеността; участието в проекта продължава и през 2017 г. с практиката на 3-ма нови студенти).

 

Европейска програма "Младежта в действие"

17. Проект "Доброволческа служба в сферата на туризма (хотели, ресторанти, туристически агенции, НПО)".

18. Проект "Доброволческа служба в туристическата анимация".

19. Проект "Доброволческа служба в спортната анимация".

20. Проект "Участие на доброволците в туристическа информационна дейност в гр. София (информационни услуги в хотели, бюра и центрове, провеждане на обиколни турове)".

 

Програма за Балканско-Средиземноморско сътрудничество

21. Проект "Повишаване на конкурентоспособността и производителността на биологичните производители чрез въвеждането на нови продукти и достигане до нови пазари на агро-био-туризма /AGROBIONET/" – в процес на утвърждаване.