Приоритети

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ на Българска туристическа камара за 2017 год.

Първият приоритет е участие в разработването на нов Закон за туризма

Едва ли някои от бранша трябва да бъде убеждаван в крайната необходимост от подготовката на изцяло нов Закон за туризма. Вече многобройните изменения и допълнения на Закона вместо ред и систематичност внасят несигурност и свръхрегулиране. В последния проект на Закон за изменение и допълнение функциите на Министъра на туризма нараснаха на повече от 25, а проектът е с обем от 56 стр. При обем на действащия Закон за туризма от 83 стр.

Предлагаме възможно най-бързо, да започне подготовката за изготвяне на нов Закон за туризма. В тази връзка, считаме за наложително, да се сформира експертна група по разработване на концепция за Закона. Тази концепция следва да осигурява връзката на Закона със Стратегията за развитие на българския туризъм (а не обратното), както и да отчита съвременните тенденции при управлението на този сектор.

Концепцията, следва да премине през широко обществено обсъждане, като се разпише в конкретни текстове на проект за Закон за туризма със значително редуциран обем. Отчитайки опита на други туристически дестинации, считаме че отделните конкретни регламенти е удачно да бъдат изнесени в подзаконовата нормативна уредба.

Наложително е да се преодолее неоснователното подценяване на важните и много отговорни работодателски /мениджърски/ и експертни функции на неправителствените организации в туристическия бизнес. При класифицирането на туристическите сдружения следва да се имат предвид не само вида на техните членове, а преди всичко функциите, които те изпълняват.

Необходимо е да бъде възстановено членството на представители на Професионалните туристически сдружения в съставите на Експертната комисия за категоризиране и сертифициране на туристическите обекти.

Основание за това предложение е факта, че именно техни експерти са разработили системата за категоризиране, която все още е в основата на съответните наредби.

Вторият приоритет е свързан със създаването и класифицирането на съпоставима и актуална туристическа информация

Все още в България, където туризмът е приоритетен сектор на икономиката, липсва единна и надеждна информация за състоянието на сектора. Разликите в данните на официалната (НСИ), граничната и хотелската статистика в общините се разминават съществено. Очакванията ЕСТИ да спомогне за създаването и класифицирането на съпоставима и актуална туристическа информация остават все още като добро пожелание.

Това дава възможност на различни "експерти" да ни заливат от медиите с непроверяема и често далеч от реалността информация, формирана интуитивно по данни и прогнози.

Всички знаем, че без надеждна информация за състоянието на туристическите дейности, не можем да правим каквито и да е средно или дългосрочни стратегии за развитие, които да имат практическа стойност.

Крайно наложително е да се ускори практическата реализация на Единната система за туристическа информация в пълния й обем и съдържание, така че да могат туристическите фирми правилно да планират своята дейност.

Във връзка с това Министерството на туризма е длъжно да създаде организация за по-гъвкаво и своевременно информиране на бранша, както за състоянието, така и за очакваните промени в конюнктурата, които биха се отразили съществено на туристическите дейности. Не е приемливо браншът да се информира основно от медиите.

Приоритетите са приети с решение на УС на БТК и са основополагащи в дейността на Камарата за 2017 год.

Основни приоритети на Българската туристическа камара през 2017 год.

Българската туристическа камара, формулира следните основни приоритети за устойчиво развитие на туризма в България в периода 2015-2020 год.