btk
Българската туристическа камара е първата и най-популярна неправителствена организация в туризма. Тя е регистрирана през 1990 год. като Съюз на стопанските ръководители в туризма с Председател на Управителния съвет – доц. Цветан Тончев. Пререгистрирана е като БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА през 1991 год. За Председател на Управителния съвет е избран доц. Цветан Тончев и членове: Благой Рагин, Галин Георгиев, Георги Попниколов, Димитър Димитров, Донка Соколова, Дотко Дотков, Димитър Хаджиниколов, Красимир Станев, Любомир Попйорданов, Манол Рибов, Румен Драганов, Светлана Атанасова, Стефан Христов, Симеон Тодоров, Тодор Мицев и Христо Каленов.

btk
Още от самото си основаване БТК започва да развива свои регионални структури в градовете Бургас, Варна и Плевен. Утвърдени в бранша са Бургаската регионална туристическа камара и Варненската туристическа камара, като всяка от тях е самостоятелно юридическо лице. В Камарата членуват и други асоциации и сдружения, като Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия, СНЦ „Съюз на собствениците-Слънчев бряг“, Регионална туристическа асоциация „Родопи“, Сдружение „Българско ски училище“, „Съвет по туризъм“- Пловдив, учебни заведения и редица изтъкнати преподаватели и експерти, които успешно провеждат последователна политика за професионално образование и обучение на кадрите в туризма.

btk
В Камарата членуват, както големи български туристически фирми, като „Албена“ АД, „Златни пясъци“ АД, „Пампорово“ АД, „СОК Камчия“ ЕАД, така и много средни и малки хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми. Членуват и консултантнски, компютърни и оценителски фирми, чиято дейност е свързана с туризма. От създаването си БТК членува в Българска стопанска камара и поддържа активни партньорски отношения с основни туристически сдружения, като БХРА, БАТА, АБТТА, БААТ и други.

btk
БТК провежда последователна и целенасочена политика за подобряване качеството на туристическите дейности и за устойчиво развитие на туризма в България. Като Браншова работодателска организация, Българската туристическа камара продължава активното си участие в системата за социален диалог, където отстоява интересите на българския туристически бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики. Членуващите в БТК сдружения и фирми са страна по колективните трудови договори в сектора.

btk
Камарата поддържа ангажиментите си към Световната организация по туризъм към ООН, като стриктно спазва клаузите на Етичния кодекс в туризма, разработен от тази организация. Камарата работи активно по актуални проблеми на икономиката, като поддържа обществена дискусия с Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалните грижи. Камарата притежава необходимия експертен капацитет и участва в подготовката и изпълнението на редица национални и международни проекти, свързани с различни области на туристическата индустрия.

btk
От създаването си до днешни дни Българската туристическа камара се утвърди като един от водещите партньори на Държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна и корпоративна неангажираност, водейки се единствено от принципите за национално отговорното поведение, обществената ангажираност, безпристранстност, професионална компетентност и коректност.