На 10 юли се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район. Според концепцията за туристическо райониране, един от деветте туристически района на България е Софийския район, разположен на територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил. На събранието, което се проведе в залата на Триъгълната кула при Регионалния исторически музей – София, взе участие и Георги Николов, в качеството си на председател на УС на Българската Туристическа Камара.
Някои от целите на новосъздаденото сдружение са създаване на регионални туристически продукти, иницииране на регионален маркетинг и реклама и утвърждаването на Софийския туристически район като предпочитана и атрактивна туристическа дестинация. Акцентира се върху специализация на района в областите делови туризъм, културен туризъм, планински туризъм, здравен туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм и други.

На учредителното събрание присъстваха много представители на общините от територията на туристическия район, представители на три от областните администрации, както и туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър – също регистрирани в рамките на района.
За председател на управителния съвет на Организацията за управление на Софийски туристически район беше избран заместник-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов. На събранието бяха приети уставът на Организацията и начинът на формиране на членски внос според видовете членове.