Членовете на Българската туристическа камара, работещи в секторите на хотелиерството и ресторантьорството ще плащат с до 50 процента по-малко за правата на продуцентите при публичното използване на музикални произведения в техните обекти.
На 25 юли 2019 г. бе подписано тристранно рамково споразумение между Дружеството за колективно управление на права в музиката „ПРОФОН“, Българската туристическа камара /БТК/ и Националния борд по туризъм /НБТ/ за период от пет години. Споразумението е успешен резултат на няколкомесечните усилия на БТК.
Членовете на БТК и НБТ, стопанисващи обекти в секторите на хотелиерството и ресторантьорството и осъществяващи публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения в обектите, се явяват ползватели на репертоара, управляван и администриран от ПРОФОН и те следва да упражняват дейността си в съответствие с разпоредбите на специалния Закон за авторското право и сродните му права.
С подписаното споразумение ПРОФОН и двете туристически сдружения гарантират взаимно правата на членовете си при сключването на индивидуални договори във връзка с осъществяването на публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения от репертоара на ПРОФОН, както и подпомагане установяването на лоялна конкурентна бизнес среда.
Очакванията са, че с постигнатите специални условия и с повишаване на контрола, ще се подобри събираемостта на дължимите възнаграждения. Срещу предоставените отстъпки и други привилегии двете сдружения се съгласяват да положат всички възможни усилия, съгласно предоставените им по Устав правомощия да гарантират и съдействат за изпълнението на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права от страна на своите членове, сключваши индивидуални договори с ПРОФОН за уреждане на правата за публично изпълнение.

26.07.2019 г. ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТК