На 28ми май тази година, Георги Николов – председател на УС на Българската Туристическа Камара подписа Меморандум за сътрудничество с Касам Шакири – президент на Икономическата Камара за Туризъм на Република Македония. Следва превода на български език на съдържанието на Меморандума.

Настоящият Меморандум за сътрудничество между Икономическата камара за туризъм на Македония (ИКТМ), представлявана от президента на ИКТМ, г-н Касам Шакири и Българската туристическа камара на Република България, представлявана от президента г-н Георги Николов (наричани по-долу в текста Страните), има за цел съвместно сътрудничество между Страните, които се обединиха за следното:
I.
– Дефиниране на процедури, начин и форма на работа и сътрудничество;
– Обмен на информация и документи, които могат да подпомогнат организацията на различни изложения и панаири;
– Съвместна подготовка на документи за специфични компоненти в сферата на различни обучения в интерес на двете Страни;
– Установяване на баланс при противоположни приоритети;
– Съвместно планиране на дейности и подпомагане на бизнес програми на ответната Страна;
– В рамките на сътрудничеството да бъдат водещи основните принципи за толерантност, отговорност, прозрачност и взаимно доверие, както и уважение към различията и диалога;
– Фокус към успеха, чрез включване и предоставяне на ефикасни и ефективни услуги на всички нива;
– Активна ангажираност и обмен на информация със заинтересованите за сътрудничество от двете Страни;
– Участие в създаване и имплементиране на различни реформи, чрез представители на двете заинтересовани Страни, за директно и индиректно въздействие върху съвместното икономическо развитие;
– Намиране на начини за презентиране на различните становища по честен и коректен начин;
– Развитие на стратегии и подходи за работа и сътрудничество;
– Подкрепа на всяка от Страните в сферата на маркетинга и инвестиционните проучвания, предлагане на облекчения и бизнес контакти;
– Действия в интерес на двете Страни.
II.
Страните ще бъдат ангажирани в намирането на различни начини за промотиране и развитие на туризма и икономическо сътрудничество между двете държави. В тази насока, Страните, съобразно възможностите, които имат, могат да ръководят маркетингови изследвания и проучване на потребителското търсене в двете държави, както и да инициират проекти от съвместен икономически и социален интерес.
III.
В допълнение към прилаганото в точки I и II, Страните се споразумяха за следното:
1. Да се подпомагат взаимно при организация на различни събития, като панаири, информационни срещи, В2В срещи, презентации, форуми, семинари, конференции и други дейности, на които бизнесът също ще бъде промотиран за икономическо сътрудничество;
2. Да подпомагат бизнес контактите между техните членове, както и при посещения на делегации от други държави, които ще имат влияние върху промотирането и подпомагането на организационните умения и имплементирането на предварително договорени програми на вече заинтересовани компании;
3. Да кандидатстват съвместно по международни проекти за подобряване на бизнес условията, като и постоянно увеличаване на съвместното си сътрудничество. За реализиране на съвместни проекти между Страните, те могат да обменят сътрудници и експрети от релевантни области.
IV.
Споразумението може да бъде изменено само с анекс в писмена форма подписан от двете Страни.

V.
С настоящия Меморандум не се прекратява сътрудничеството на Страните по други съществуващи споразумения с партньори от различни държави.
VI.
Меморандумът влиза в сила в деня на подписването и продължава докато една от Страните поиска неговото прекратяване или една от Страните не изпълнява задълженията, посочени в меморандума.
VII.
Ако Меморандумът престане да бъде в сила, страните могат да се споразумеят да продължат инициираните дейности, които все още не са завършени.
VIII.
Меморандумът за сътрудничество е принтиран в шест оригинални копия, по две на македонски, български и английски, по едно копие на всеки от трите езика, за всяка от Страните.

София, 28.05.2019 г.

Оригинала на Меморандума за сътрудничество можете да видите от тук Memorandum_BTCH_ECHT_ENG